לוגו אוניברסיטת חיפה

Contemplative Neuroscience and Neurophenomenology Lab

לוגו הפקולטה לחינוך

E-mail: avivabo@edu.haifa.ac.il

Tel: 972-4-8240786

Room: 636 (6th floor)

Faculty of Education

Education and Sciences Building

The University of Haifa, 199 Aba Khoushy Ave. Mount Carmel, Haifa 3498838